Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Locatiedirecteur

Van der Hoeven Kliniek Utrecht
Vervaldatum: 31 mei 2023

DE FORENSISCHE ZORGSPECIALISTEN
Stichting De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) is een private instelling voor klinische en ambulante forensische psychiatrie. Dat betekent dat de kliniek niet onder het beheer van de Minister van Veiligheid en Justitie valt, maar dat met de Minister contracten voor verpleging en behandeling worden afgesloten. De geschiedenis van DFZS voert 68 jaar terug, bij het ontstaan van de Van der Hoeven Kliniek. Deze kliniek voor klinische forensische psychiatrie is er voor patiënten met een tbs-maatregel met dwangverpleging of patiënten met een civielrechtelijke maatregel. De kliniek ontstond in 1955 en kwam voort uit één van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland: de Willem Arntsz Stichting in Utrecht. In 1992 ontstond de Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie, als poli- en dagkliniek van de Van der Hoevenkliniek. Sinds 2012 werken de Van der Hoevenkliniek en de Waag samen onder de naam ‘De Forensische Zorgspecialisten’.

De klinische forensische psychiatrie wordt geleverd vanuit de Van der Hoeven Kliniek en de ambulante forensische psychiatrie wordt geleverd vanuit de Waag. De zorgverlening vindt plaats op basis van zorgvuldig uitgevoerde risico-taxaties en is gericht op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten en cliënten. Naast contracten met het Ministerie worden tevens contracten gesloten met zorgverzekeraars en gemeenten (alleen de Waag).

Leef. Veilig. Samen
Leef. Veilig. Samen. Dat is de missie van DFZS. DFZS werkt aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt. De organisatie biedt oplossingen voor een veiliger samenleving door onder andere het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. DFZS neemt daarnaast het voortouw in innovatieve en creatieve vernieuwingen binnen de forensische zorg en investeert in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie.

Van der Hoeven Kliniek
De Van der Hoeven Kliniek werkt aan een veiliger samenleving door patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. De kliniek werkt intensief samen met ketenpartners zoals de reguliere ggz, instellingen voor beschermd wonen (RIBW ’s), slachtoffer- en lotgenotenorganisaties en de reclassering. Op basis van risicotaxatie kan de kliniek de patiënten met stepped care (geleidelijk) zo ver als verantwoord is begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. Het verblijf op een long care afdeling is echter niet primair gericht op terugkeer in de samenleving. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en één in Amersfoort (De Voorde) en kent vier specialisaties: TBS, KIB (Kliniek Intensieve Behandeling), KKB (Kortdurende Klinische Behandeling) en Long Care. Bij de Van der Hoeven kliniek werken ca. 700 mensen.

De Waag
De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische psychiatrie in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen van 12 jaar en ouder met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag in combinatie met een psychische stoornis. Zorg voor veiligheid, dat is de missie van de Waag. Dit doet de Waag door maatwerk te bieden voor elke cliënt. De Waag gebruikt de nieuwste bewezen behandelmethoden. De Waag ontwikkelt ook nieuwe behandelprogramma’s voor haar doelgroep. Tijdens de behandeling werken de behandelaars samen met de cliënten aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De Waag heeft 12 vestigingen die zijn onderverdeeld in drie regio’s. Bij de Waag werken ca. 450 mensen. De Waag beschikt over een groot netwerk van organisaties en instanties.

Meerjarenstrategie

DFZS richt zich op productleiderschap. Dit betekent dat de behandelprogramma’s steeds verder worden verbeterd. De behandelprogramma’s en expertise van DFZS zijn gewild bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers/zorginkopers en komen allereerst de veiligheid van de samenleving ten goede. Daarnaast bevorderen ze (zoveel als mogelijk) het welzijn van de cliënten en patiënten van DFZS. Om dit te bereiken investeert DFZS veel in onderzoek en innovatie en stimuleert de prestaties, ontwikkeling en creativiteit van medewerkers en investeert ze in een optimale samenwerking met cliënten en patiënten. Stakeholders en zorginkopers zien DFZS als productleider. Dit alles doet DFZS in sterke verbinding tussen de poliklinische en klinische behandeling.

Voor de komende periode zijn de volgende thema’s belangrijk voor de meerjarenstrategie van DFZS:

 • Versterken van een waarden gedreven organisatie.
 • Besturingsfilosofie: verbinding, vakmanschap en vertrouwen staan centraal in de organisatie.
 • Behoud en werven van personeel (aantrekkelijk werkgeverschap): DFZS is een triple-A organisatie: awesome, attractive, authentic.
 • Inzet op nieuwe en groeimarkten en diensten. Groei op zich is geen doel, maar het breder inzetten van de derdelijns expertise ten behoeve van de missie wel: Leef. Veilig. Samen.
 • Informatietechnologie: DFZS maakt volop gebruik van bewezen technologie en andere innovaties en de behandelresultaten zijn daardoor beter en sneller.
 • Leren en ontwikkelen: DFZS is een lerende organisatie.
 • Beide onderdelen van DFZS zijn financieel gezond en in control.

Naast deze zeven lijnen is aandacht voor duurzaamheid een belangrijk thema voor DFZS.

Besturingsmodel en intern toezicht
De eenhoofdige raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, waarbij een integere en toetsbare houding de basis vormt. De raad van bestuur is conform de statuten van DFZS verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, de doelstellingen en het beleid, met oog voor de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling. Hierover wordt te allen tijde verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht die, eveneens conform de statuten, belast is met het toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. Er wordt gewerkt volgens het Rijnlands model.

De Waag-vestigingen worden rechtstreeks aangestuurd door drie regiodirecteuren en de directeur Behandelzaken en de drie vestigingen van de Van der Hoeven kliniek worden rechtstreeks aangestuurd door drie locatiedirecteuren.

De regiodirecteuren en de directeur Behandelzaken van de Waag en de locatiedirecteuren van de Van der Hoeven kliniek leggen in de kwartaalreview verantwoording af aan de raad van bestuur. Zij maken naast de raad van bestuur, de geneesheer- directeur, de directeur Finance & Control, de manager HR, de manager I&A, de manager Bedrijfsbureau en de manager Servicecentrum deel uit van het directieteam. In het vier wekelijkse overleg van het directieteam komt het brede strategische beleid evenals brede interne besturingsvraagstukken van de organisatie aan de orde.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.dfzs.nl

PROFIEL LOCATIEDIRECTEUR VAN DER HOEVEN KLINIEK

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie niveau 4. Patiënten met een tbs-maatregel en een civielrechtelijke maatregel leren er hoe ze buiten op een verantwoordelijke manier kunnen leven. De Van der Hoeven Kliniek is een organisatie van mensen, voor mensen. De sfeer is professioneel, open, collegiaal en gericht op nauwe samenwerking en het delen van kennis.

 

Wat ga je doen?
Als ervaren directeur stuur je de zorginhoudelijke - en bedrijfsvoering processen op jouw locatie aan. Je bent er voor de medewerkers, patiënten en ketenpartners. Je werkt in nauwe verbinding met de andere twee locatiedirecteuren in het management team klinieken en bent samen verantwoordelijk voor overkoepelende vraagstukken voor de klinieken. Daarnaast maak je onderdeel uit van het organisatiebrede directieteam van De Forensische Zorgspecialisten en deel je, samen met de andere directieteamleden, de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de strategische doelstellingen van De Forensische Zorgspecialisten.

Je zorgt ervoor dat:

 • de meerjarenstrategie en de ambitie om dé specialist te zijn op het gebied van forensische zorg, worden vertaald naar tactische en operationele plannen voor de teams;
 • de randvoorwaarden op organisatorisch vlak zijn ingevuld voor het succesvol uitvoeren, het evalueren en het verbeteren van de behandeling van de patiënten;
 • de teams worden gefaciliteerd en gestimuleerd in het tonen van eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid waarbij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan;
 • leidinggevenden en sleutelfunctionarissen op jouw locatie in staat zijn om daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven aan de besturingsfilosofie en de visie op (coachend) leiderschap;
 • er sprake is van een positief en veilig leef-, leer- en werkklimaat voor medewerkers en patiënten binnen jouw locatie.

Wat neem je mee?
Je bent een inspirerende, verbindende en daadkrachtige locatiedirecteur die medewerkers enthousiasmeert, stimuleert en vertrouwen geeft maar hen ook aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Je hebt een passie voor het werken met patiënten en schroomt niet om je in te zetten voor gesprekken of activiteiten met hen.

Je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol regisseren van verandertrajecten binnen organisaties. Je bent in staat om je manier van leidinggeven aan te laten sluiten op de (ontwikkelings)fase van de teams; waar nodig bied je structuur en ben je directer betrokken, waar mogelijk stimuleer je zelfstandigheid en neem je een meer coachende rol aan. Als locatiedirecteur ben je sensitief voor de verschillende belangen binnen organisaties, de historie en de cultuur van de organisatie maar ben je tegelijkertijd ook in staat om je medewerkers positief-kritisch te spiegelen op bestaande (onderliggende) patronen.

Functie eisen:

 • Ervaren GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of psychiater.
 • Management-ervaring of directie-ervaring bij voorkeur op het gebied van de GGZ en/of Forensische Psychiatrie.
 • Kennis van actuele ontwikkelingen en trends binnen de (forensische) zorg.

Arbeidsvoorwaarden
De Forensische Zorgspecialisten biedt je uitdagend werk met veel verantwoordelijkheden in een professionele omgeving waar collega's intensief met elkaar samenwerken. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO GGZ. Inschaling is in FWG 80.

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

CONTACT
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA

T: 0850 – 734 710

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan nu direct via deze knop.

Solliciteer direct